Falmelléki közútkezelő nehezítette a mentést Környén

Illustration for article titled Falmelléki közútkezelő nehezítette a mentést Környén

Lelkes cikkben köszönte meg az összefogást és segítséget Beke László, a külvilágtól március 15-én reggel elszigetelt Tatabánya melletti község polgármestere a kornye.hu-n. Sorban mondott köszönetet a helyi lakosknak, boltosoknak, rendőröknek, a hómentésben résztvevőknek. Egyetlenegy szereplő okozott csalódást az egész hősies sztoriban, méghozzá az egyetlen állami cég. Hogy, hogy nem, kizártólag a közútkezelő viselkedett köcsög módon. Ezt mondja a polgármester:

A men­tést már­cius 14-én este 8 órakor kezd­tük meg, s a leg­ke­serűbb pil­la­nat 17-én, vasár­nap dél­előtt 10 órakor érke­zett el: ekkor kér­tünk első alka­lom­mal segít­sé­get egy állami tár­sa­ság­tól. Az ipari park­ban úgy tűnt, hogy már a mun­ká­la­tok végé­hez érkez­tünk, ám azzal szem­be­sül­tünk, hogy az egyik nagyon veszé­lyes és belát­ha­tat­lan, egy sávon jár­ható útsza­kasz kiszé­le­sí­té­sé­vel önkor­mány­za­tunk mun­ka­gé­pei nem tud­nak meg­bir­kózni. Ekkor for­dul­tunk a járási védelmi bizott­sá­gon keresz­tül a megyei köz­út­ke­zelő­höz, ahon­nan elő­ször az a válasz érke­zett, hogy nem az ő fel­ada­tuk, mivel az út nem állami tulaj­don­ban van. Később a köz­út­ke­zelőt leg­in­kább az fog­lal­koz­tatta, hogy ki fogja kifi­zetni a mun­ka­gép költségeit…

A vála­szok sok­ko­lóan hatottak…

A kör­nyei önkor­mány­zat és a sok száz önkén­tes – más tele­pü­lé­sek­hez hason­lóan – végezte három napon keresz­tül a kár­men­tést és a hó elta­ka­rí­tá­sát az orszá­gos köz­uta­kon is, egyet­len pil­la­na­tig sem gon­dol­kodva azon, hogy kinek lenne a fel­adata, s vajon a vis maior alap­ból megtéríti-e az állam a költségeit…

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter