​Ezért olyan fogalmatlanok a magyar önkormányzati képviselők?

Illustration for article titled ​Ezért olyan fogalmatlanok a magyar önkormányzati képviselők?

Törvény írja elő, hogy a kormányhivatalok képzést tartsanak minden képviselőnek a munkájuk alapfogalmairól és gyakorlatáról, aminek a végén vizsgáznak. Csakhogy a vizsga – most kapaszkodj – anonim. Vagyis lehetetlen megbukni rajta.

Advertisement

A témáról Juhász Péter, az Együtt belvárosi képviselője posztolt az előbb a Facebookra, megkapta ugyanis a maga levelét a fővárosi kormánymegbizottól.

Juhász azon is füstölög, hogy előre megadják a jó válaszokat a lehetséges kérdéssorra, amit nem egészen értek, mert pont ugyanígy történik a KRESZ-vizsgán is például. Abban viszont igaza van, hogy az anoinim vizsgának az égvilágon semmi értelme. Bár az is lehet, hogy a magyar állam a Waldorf-módszer követője, és nem akarja osztályzatokkal sokkolni a választott képviselőket.

Advertisement

A törvény egyébként csak annyit ír elő, hogy a képviselőknek a ciklusuk kezdetén részt kell venniük a képzésen. A vizsga tehát nem kötelező elem, és a bukásnak sem lenne semmiféle következménye. De ha egyszer kitalálták, hogy legyen vizsga, az anonim írásbeli mindenképpen óriási unortodox reformhúzás.

Akit halálosan izgatna, milyenek is a kérdések, idemásolok a végére egy véletlenszerűen kiválasztott blokkot. A "vizsgán" összesen 15 kérdést választanak ki a lehetségesek közül.

Advertisement

II. Modul – A képviselő-testület, bizottság szerepe, működése

1. Válassza ki a helyes választ az alábbi felsorolásból! Ki hívhatja össze a képviselő-testület ülését főszabályként?

Advertisement

a) polgármester

b) jegyző

c) a polgármesteri hivatal ügyintézője

2. Ki hívhatja össze a képviselő-testület alakuló ülését főszabályként?

a) polgármester

b) jegyző

c) földhivatal vezetője

3. Milyen formában készül a képviselő-testület előterjesztése?

a) kizárólag szóban

b) kizárólag írásban

c) szóban és írásban

4. Meddig tart a képviselő-testület megbízatása?

a) 1 év

b) 5 év

c) 10 év

5. Mely esetben kötelező összehívnia a polgármesternek a képviselő-testület ülését?

Advertisement

a) ha a képviselők legalább fele kezdeményezi

b) ha a képviselők egynegyede kezdeményezi

c) ha a bizottsági elnökök egynegyede kezdeményezi

d) ha a bizottsági elnökök fele kezdeményezi

6. A képviselő-testület zárt ülést tarthat az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor.

Advertisement

a) igaz

b) hamis

7. Egészítse ki az alábbi mondatot a felsorolásból.

A zárt ülésen …………………… ……………………………, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, aljegyző, aljegyzők, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal vagy a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása.

Advertisement

a) a képviselő-testület tagjai

b) képviselő testület közös hivatal vezetője

c) a képviselő-testület által esetenként meghívott egyéb személy

8. Egészítse ki a mondatot az alábbi felsorolásból!

A képviselő-testület határozatképességét ………………………… figyelemmel kell kísérni.

a) az ülés elején és végén

b) minden szavazáskor

c) folyamatosan

9. Egészítse ki a mondatot az alábbi felsorolásból!

A képviselő testület akkor határozatképes, ………………………………………………

a) ha a jegyző megállapítja

b) ha a polgármester megállapítja

c) ha az ülésen a megválasztott önkormányzati képviselőknek több mint a fele jelen van

Advertisement

10. Milyen módon nem szavazhat a képviselő?

a) kézfelemeléssel

b) szervezeti és működi szabályzatban meghatározott módon szavazógép használatával

Advertisement

c) levélben

11. Mely jogszabállyal nem lehet ellentétes az önkormányzat rendelete (több helyes válasz (több helyes válasz is lehetséges)?

Advertisement

a) törvény

b) kormány vagy miniszteri rendelet

c) másik önkormányzat rendelete

d) saját önkormányzatának rendelete

12. Az önkormányzat határozatának hatósági ügyben meg kell felelnie a közigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) rendelkezéseinek.

Advertisement

a) igaz

b) hamis

13. Ki írja alá a képviselő-testület rendeletét?

a) polgármester

b) jegyző és polgármester

c) jegyző

d) bizottsági tag

14. A zárt ülésen külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

a) igaz

b) hamis

15. Egészítse ki a mondatot az alábbi felsorolásból!

A jegyzőkönyvet az ülést követő ………….. belül a jegyző köteles megküldeni a kormányhivatalnak.

Advertisement

a) 5 napon

b) 10 napon

c) 15 napon

16. Mi a bizottság alapfeladata?

a) a képviselő-testület ülésének technikai megszervezése

b) a képviselő-testület tagjainak továbbképzésének megszervezése

c) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése

17. Ki/kik vehetnek részt a bizottsági ülésen tanácskozási joggal (több helyes válasz is lehetséges)?

Advertisement

a) polgármester

b) a bizottság nem önkormányzati képviselő tagja(külsős)

c) ügyintéző

d) jegyző

18. Milyen lakosságszámú településen kell kötelezően létrehozni pénzügyi bizottságot?

Advertisement

a) száz főt meg nem haladó településen

b) ezer főt meg nem haladó településen

c) kétezer főt meg nem haladó településen

d) kétezer főt meghaladó településen

19. Milyen esetben hozhat létre a képviselő-testület ideiglenes bizottságot?

a) egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára

b) csak akkor, ha törvény írja elő

c) ágazati miniszter kérésére

20. A bizottság maga határozza meg a bizottsági struktúráját, bizottságok feladatkörét, létszámát és ezeket bármikor megváltoztathatja.

Advertisement

a) igaz

b) hamis

21. Szükséges–e, hogy az ötezer fő feletti település képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatában szabályozza, hogy a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát mely bizottság végezze?

Advertisement

a) igen

b) nem

22. Ezer főt meg nem haladó településeken a kötelező bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja?

Advertisement

a) igen

b) nem

23. Igaz-e, hogy a polgármester a bizottság elnöke vagy tagja lehet?

a) igaz

b) hamis

24. A bizottság számára a képviselő-testület döntési jogot is biztosíthat. Ezt a jogot a szervezeti és működési szabályzat módosításával bármikor visszavonhatja?

Advertisement

a) igen

b) nem

25. Hány napon belül kell a polgármester indítványára a bizottságot összehívni?

a) az indítvány kézhezvételtől számított 15 napon belül

b) az indítvány kézhezvételtől számított 1 hónapon belül

c) az indítvány kézhezvételtől számított 8 napon belül

d) az indítvány kézhezvételtől számított 20 napon belül

Share This Story

Get our newsletter